• +421907202251
 • eltro@eltro.sk

Penetračné testovanie

Penetračné testovanie

Nad rámec obvyklých bezpečnostných opatrení je penetračné testovanie považované za jednu z najefektívnejších metód posudzovania odolnosti IT infraštruktúry a softvérových systémov voči potenciálnym kybernetickým hrozbám. Táto kritická fáza v procese zabezpečovania informačnej bezpečnosti umožňuje odborníkom získať dôkladné pohľady do zraniteľností a slabých miest systémov, čím pomáhajú organizáciám zvýšiť úroveň svojej obrany.


Penetračné testovanie, známe aj ako pentest, je simuláciou skutočného kybernetického útoku na IT prostredie organizácie.

Vykonáva sa systematicky a cieľavedome s jediným cieľom odhaliť bezpečnostné trhliny, ktoré by mohli byť využité neoprávnenými aktérmi. Pentesteri, odborníci zaoberajúci sa penetráciou testovaním, využívajú kombináciu techník a nástrojov na identifikáciu zraniteľností v sieťach, aplikáciách, operačných systémoch a iných komponentoch informačných systémov.

Hlavnými krokmi v procese penetračného testovania

 • Fáza plánovania: Definícia cieľov testovania, stanovenie rozsahu a časového plánu, dohodnutie spôsobu testovania s manažmentom a internými pracovníkmi.
 • Zber informácií: Pentesteri zbierajú informácie o cieľovej organizácii, ako sú IP adresy, doménové mená, pracovné postupnosti, technológie a ďalšie relevantné údaje.
 • Analýza zraniteľností: Analyzujú zozbieraných informácií a hľadajú sa možné zraniteľnosti, ktoré by mohli byť zneužité.
 • Exploitácia: V tejto fáze pentesteri aktívne využijú identifikované zraniteľnosti a snažia sa získať neoprávnený prístup do systémov.
 • Získanie prístupu: Ak je úspešná exploitácia, pentesteri sa snažia získať privilegovaný prístup k systémom a dátam.
 • Zachytenie dôkazov: Zdokumentujú sa všetky kroky a zraniteľnosti, ktoré boli identifikované, aby mohli byť následne posúdené a opravené.
 • Vypracovanie správy: Po skončení testovania sa vypracuje podrobná správa obsahujúca zistenia, odporúčané zlepšenia a opatrenia na zvýšenie úrovne zabezpečenia.

Penetračné testovanie nie je jednorázovou aktivitou, ale kontinuálnym procesom, ktorý by sa mal pravidelne opakovať. To umožňuje organizáciám udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti a minimalizovať riziko úspešných kybernetických útokov.

V dnešnej dobe, keď hrozby kybernetických útokov neustále rastú. Penetračné testovanie sa stáva nevyhnutným nástrojom pre každú organizáciu, ktorá si váži svoje dôverné informácie a povesť. Poskytuje istotu, že implementované bezpečnostné opatrenia sú účinné a že sú schopní odolať sofistikovaným útočníkom, ktorí pribúdajú každým dňom.


Typy penetračného testovania:

a.) Black Box Testovanie: Pentester nemá predchádzajúce informácie o testovanom systéme a pokúša sa získať prístup a identifikovať zraniteľnosti zvonku.

b.) White Box Testovanie: Pentester má plný prístup k zdrojovým kódom a architektúre systému, čo mu umožňuje hlbšiu analýzu a identifikáciu zraniteľností.

c.) Grey Box Testovanie: Pentester má čiastočný prístup k informáciám o systéme, zvyčajne v podobe ohraničených účtov alebo čiastkových údajov.

Etickí hackeri: Pentesteri často označujú seba samých ako etických hackerov, pretože ich cieľom nie je spôsobovať škody alebo neoprávnené útoky. Ich snahou je identifikovať bezpečnostné nedostatky, aby sa mohli vyriešiť skôr, než ich zneužijú neoprávnení útočníci.

Sociálne inžinierstvo: Okrem technických zraniteľností sa pentesteri často zameriavajú aj na sociálne inžinierstvo, čo znamená manipuláciu s ľuďmi a získavanie dôvernosti, aby získali prístupové údaje alebo iné dôverné informácie.

Penetračné testovanie mobilných aplikácií: Vzhľadom na nárast používania mobilných zariadení sa penetračné testovanie rozšírilo aj do oblasti mobilných aplikácií. Odborníci v tejto oblasti skúmajú bezpečnostné hrozby a zraniteľnosti v aplikáciách pre rôzne platformy.

Penetračné testovanie cloudu: S prevalenciou cloudových služieb a infraštruktúry sa penetračné testovanie zameriava aj na overenie bezpečnosti cloudu. Týka sa to kontrol a zraniteľností spojených s používaním cloudových poskytovateľov.

Certifikácie v penetračnom testovaní: Pre odborníkov na penetračné testovanie existujú rôzne medzinárodne uznávané certifikácie, ako napríklad Offensive Security Certified Professional (OSCP) a Certified Ethical Hacker (CEH).

Bug bounty programy: Mnohé organizácie ustanovujú bug bounty programy, ktoré ponúkajú odmeny etickým hackerom, ktorí identifikujú a nahlásia zraniteľnosti v ich systémoch. Tieto programy sú účinným spôsobom, ako zapojiť globálnu komunitu etických hackerov do zlepšovania bezpečnosti. Penetračné testovanie je neustále sa rozvíjajúcim oborom v rámci kybernetickej bezpečnosti a hrá dôležitú úlohu pri ochrane citlivých informácií a infraštruktúry organizácií. Je nevyhnutné, aby sa penetračné testy vykonávali pravidelne a s cieľom udržiavať krok s neustále sa meniacimi hrozbami a technológiami.

Je to krok správnym smerom

 1. Bezpečnosť dát a ochrana zákazníkov: Penetračné testovanie pomáha identifikovať zraniteľnosti v IT infraštruktúre a softvérových systémoch. Zabezpečenie dát a ochrana zákazníkov sú kľúčovými prioritami. Penetračný test pomôže minimalizovať riziko úniku dát a kybernetických útokov, čo môže narušiť dôveru zákazníkov voči spoločnosti.
 2. Prevencia finančných strát: Kybernetické útoky môžu spôsobiť vážne finančné straty pre spoločnosť. Penetračný test pomôže odhaliť slabé miesta v bezpečnosti, ktoré by mohli byť zneužité útočníkmi. Prevenciu útokov je oveľa lacnejšie a efektívnejšie, než riešenie škôd po úspešnom útoku.
 3. Dodržiavanie predpisov a normatívov: Mnohé odvetvia majú prísne predpisy a normatívy, ktoré vyžadujú pravidelné penetračné testy. Ak spoločnosť chce byť v súlade s týmito požiadavkami, penetračné testy sú nevyhnutné.
 4. Zvýšenie dôveryhodnosti: Penetračné testy môžu byť súčasťou zlepšenia celkovej dôveryhodnosti spoločnosti. Zákazníci a partneri budú mať väčšiu dôveru vo vaše služby a produkty, ak budú vedieť, že sa pravidelne vykonávajú bezpečnostné auditácie.
 5. Sníženie rizika reputačnej škody: Úspešný kybernetický útok môže spôsobiť vážnu škodu reputácii spoločnosti. Testy môžu pomôcť predchádzať takýmto situáciám tým, že identifikujú potenciálne zraniteľnosti a umožnia vám ich opraviť predtým, než budú zneužité.
 6. Využitie odborných znalostí: Penetračné testy vyžadujú odborné znalosti v kybernetickej bezpečnosti. Využitie skúsených penetračných testerov prispieva k objektívnemu pohľadu na bezpečnostné riziká a prináša nové perspektívy.
 7. Investícia do budúcnosti: Penetračné testovanie nie je len jednorazovou akciou, ale kontinuálnym procesom. Investícia do pravidelných penetračných testov predstavuje zodpovedný krok v budovaní odolnejších bezpečnostných opatrení pre budúcnosť.
 8. Uvedomenie rizík: Penetračné testy môžu pomôcť manažmentu lepšie pochopiť reálne riziká, ktorým spoločnosť čelí, a uvedomiť si potrebu investovať do bezpečnosti.